ABOUT

WHAT ARE CLIENTS FROM COOPERATION WITH ME:

 • experience
 • timely execution of orders
 • professional service performance according to current trends
 • comprehensive service in the field of photography, graphics and media
 • guarantees quality

WITH COOPERATION I always sign a contract with the client where:

 • the client has a guarantee that the work will be completed within a specified period
 • knows the terms of order execution that have been agreed together
 • the remuneration is determined in advance
 • the form of settlement is specified, e.g. invoice, contract for specific work
 • the number and type of any corrections are specified

CO ZYSKUJĄ KLIENCI ZE WSPÓŁPRACY ZE MNĄ:

 • doświadczenie
 • terminowe wykonanie zleceń
 • profesjonalne wykonanie usługi według bieżących trendów
 • kompleksową obsługę w dziedzinie fotografia, grafiki i multimedia
 • gwarancje jakości

PRZY WSPÓŁPRACY zawsze podpisuję z klientem umowę, gdzie:

 • klient ma gwarancje wykonania pracy w określonym terminie
 • zna warunki wykonania zlecenia, które zostały wspólnie ustalone
 • wynagrodzenie jest określone z góry
 • określona jest forma rozliczenia np. faktura, umowa o dzieło
 • określona jest ilość i rodzaj ewentualnych poprawek

I also invite you to cooperation in the field of graphics – web and mobile design, visual identifications, printing materials. A portfolio in this area can be found at www.atrisdesign.pl

 

Zapraszam również do współpracy w zakresie grafiki – projektowanie stron internetowych i mobilnych, identyfikacje wizualne, materiały poligraficzne. Portfolio z tego zakresu znajdziesz na www.atrisdesign.pl