ABOUT

WHAT ARE CLIENTS FROM COOPERATION WITH ME:

 • experience
 • timely execution of orders
 • professional service performance according to current trends
 • comprehensive service in the field of photography, graphics and media
 • guarantees quality

WITH COOPERATION I always sign a contract with the client where:

 • the client has a guarantee that the work will be completed within a specified period
 • knows the terms of order execution that have been agreed together
 • the remuneration is determined in advance
 • the form of settlement is specified, e.g. invoice, contract for specific work
 • the number and type of any corrections are specified

CO ZYSKUJĄ KLIENCI ZE WSPÓŁPRACY ZE MNĄ:

 • doświadczenie
 • terminowe wykonanie zleceń
 • profesjonalne wykonanie usługi według bieżących trendów
 • kompleksową obsługę w dziedzinie fotografia, grafiki i multimedia
 • gwarancje jakości

PRZY WSPÓŁPRACY zawsze podpisuję z klientem umowę, gdzie:

 • klient ma gwarancje wykonania pracy w określonym terminie
 • zna warunki wykonania zlecenia, które zostały wspólnie ustalone
 • wynagrodzenie jest określone z góry
 • określona jest forma rozliczenia np. faktura, umowa o dzieło
 • określona jest ilość i rodzaj ewentualnych poprawek
Computer Science Engineer with specialization in graphics and media. A graduate of a high school with a artistic profile No. 31 for them Jan Kiliński in Warsaw- Poland.

He has been involved in photography since the age of sixteen. At the beginning, it was a typical hobby activity, and over time it also became profitable. Thanks to over a dozen years of practice in different environments, with different people and different needs, it gave me an unusual and extensive experience not only in technology, but also in cooperation with people.

I have my own equipment, which I try to constantly develop with new elements, which gives me more opportunities for creative use. Now, I work in an advertising agency thanks to which I am up to date with the subject matter of issues in companies where graphics and multimedia is a basic work tool.

In addition to photography, I deal with graphics – designing website, mobile, visual identification, printing materials. The portfolio of this field can be found at www.atrisdesign.pl

 

Inżynier Informatyki ze specjalizacją grafika i multimedia. Absolwentka liceum ogólnokształcącego o profilu plastycznym Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Od szesnastego roku życia zajmuje się fotografią. Na początku było to typowo hobbistyczne zajęcie, z czasem stało się też dodatkowym zarobkiem. Dzięki kilkunastu lat praktyki w różnych środowiskach, z różnymi ludźmi i na różne zapotrzebowania dało mi to nietypowe i rozbudowane doświadczenie nie tylko w technice, ale też we współpracy z ludźmi.

Posiadam własny sprzęt, które staram się na bieżąco rozbudowywać o nowe elementy, co daje co raz większe możliwości kreatywnego wykorzystania. Na co dzień pracuje w agencji reklamowej dzięki czemu jestem na bieżąco z tematyką problematyki w firmach gdzie grafika i multimedia to podstawowe narzędzie pracy.

Poza fotografią zajmuję się grafiką – projektuję strony internetowe i mobilne, identyfikacje wizualne, materiały poligraficzne. Portfolio z tego zakresu znajdziesz na www.atrisdesign.pl